verslag 2017.01.10

 1. 1.    verslag dd. 13/09/2016.

Vorig verslag wordt goedgekeurd.

Dr. Wuyts licht nog kort toe:

            Chronic care project Tienen  ook goedgekeurd.

            Korte toelichting rond nieuwe HA-arme zones in Vlaams Brabant (Impulseo).

 

 1. 3.    Afvaardiging naar Vesaliuskoepel:

Verwelkoming vandaag van 2 nieuwe afgevaardigden:

-          voor HAK Halle en omgeving: dr. Gilbert Brisaert

-          voor KHOBRA vzw: dr. Thierry Opdebeeck

 

Huidige overzichtstabel van onze leden voorzitters en afgevaardigden per huisartsenkring Vesalius Koepel: (zie bijlage 1)

ð  tegen onze volgende bijeenkomst  AV van 9 mei ’17 dient elke kring zijn gegevens in verband met de vertegenwoordiging in orde te brengen.

 

 1. 4.    Lidgelden 2016:

Dr. Yoshimi rapporteert:

-          Rekening Vesalius en betalingen 2016 worden overlopen

-          Facturen secretariaat 2016 dienen nog betaald te worden

-          Ontvangen lidgelden 2016 : lidgeldverhoging ligt momenteel nog niet ter bespreking

-          Ev. taken die gemeenschappelijk zijn in de huisartsenkringen, kunnen deze ev. naar het Vesalius platform gemandateerd worden; kan dit overwogen worden in de toekomst?

 

 1. 5.    Opmaken van een veiligheidsplan voor alle kringen en overleg op provinciaal vlak ivm politieondersteuning :

Volgende bemerkingen werden genoteerd:

-          opvorderingen en vergoedingen waarmee kringen geconfronteerd worden  (sommige politiezones zijn heel actief in het opvorderen van artsen voor bloedonderzoeken…(grote lokale verschillen, HA vergoeding voor deze opvorderingen politie is ondermaats betaald, betalingen soms met uitstel van 3 à 4 maanden;)

-          per politiezone wordt er beslist: opvorderen en uitbetalingen zijn een federaal gegeven; sommige politiezones hebben hier bepaalde afspraken met kringen over gemaakt

-          deze taak surplus tijdens een wachtdienst is bijna niet vol te houden voor kringen

-          Bemerking dr. Docx: bloedafname doen voor DRINGENDE gevallen (politie is zeer dwingend! willekeur voor oproepen arts..., jongere collega’s in de kring minder weerbaar tgo politie-opvorderingen)

-          als Vesalius platform of Domus zou men een uniforme afspraak hieromtrent kunnen opstellen: naar WIE dienen we ons te richten bij politie? via ministerie van Justitie?                         Binnen Vlaams Brabant proberen een uniforme afspraak op te stellen! Wie heeft bevoegdheid bij politie hierover? Bevragen bij Provinciaal Geneeskundige commissie – Philipsite Leuven, ev. via dr. Monique Coppens peilen naar bevoegdheid?

Bij jurist Orde der Geneesheren ook informeren. Via verschillende wegen bevragen wie bevoegdheid heeft rond wat bij politie-opvordering, collocatie…

ð  kunnen we de verschillende lokale afspraken/ervaringen binnen uw kring verzamelen via secretariaat Focus

ð  gegevens van verschillende kringen verzamelen rond deze politie-opvorderingen (via secretariaat Focus)

ð  Ingangspoorten (via PGC, dr. M. Coppens?), of ergens een ander aanspreekpunt binnen uw regio?

ð  Is dit behorend tot een takenpakket van de wachtarts?

ð  Afspraken i.v.m. collocatie eveneens per regio bevragen?

ð  Veiligheidsplan kringen is nog niet voorhanden; presentatie voorbereiden ism Domus Medica: ook rond veiligheid W8P,  via omzendbrief aan gouverneur provincie?

ð  Minister Jambon dient eigenlijk dit in handen te nemen en een nationaal protocol hiervoor op te stellen

ð  vanuit project PRaag: dr. R. Pacquet kan een presentatie rond veiligheid komen geven in uw kring:  zie ook website: www.veiligheidvanartsen.be

ð  Cfr. DM art. 24/9

ð  Ev. een werkgroep hiervoor oprichten: om nodige schrijven naar verschillende instanties mee op te stellen

 

 1. Project 1733: toelichting door dr. Chris Van der Mullen

“De niet planbare zorg – stavaza Vesaliuskoepel” – (zie bijlage 2)

Uitrol 1733 en regulatie Vlaams Brabant

-          Definitie ‘niet planbare zorg’

-          Wat zijn de bezorgheden van de aanwezige kringen?

-          dry run fase werd uitgevoerd in Tienen/Leuven: a.d.h. van casussen; ook echte oproepen; bekijken met protocollen; wie is wanneer met welke klacht terechtgekomen?

-          Workload? voor huisarts? Workload op spoeddiensten ZH?

-          Verschuiving van workload naar HA: toename workload van t WE naar maandag : consultaties in HApraktijk zelf

-          Implementeren van 1733 : in protocollen liefst werken

-          Wat met huisartsenarme zones? (bemerking dr. Docx) Financiering van dit systeem?

-          Denkkader door overheid goedgekeurd; samenwerking verschillende beroepsgroepen.  Zoals de W8P gegroeid zijn, zo zal ook dit project door de kringen dienen gedragen te worden (voordracht dec. dr. Diego Gouwy DM). In Brugge zijn spoedartsen forfaitair betaald.

-          op 19/1 a.s. vindt de receptie Khobra vzw plaats in het Provinciehuis te Leuven: er zal daar een poll gedaan worden onder aanwezigen.

-          bij oprichting van een nieuwe W8P zal overheid naar een meer uniformisering van budgetten gaan; voor bevolking niet groter dan 100.000 inw. Regio: ook satelliet posten (bv met aangepaste openingsuren; ook aangepaste budgetten)

-          Welke spoeddiensten gaan een W8P krijgen? Locoregionale netwerken (spoeddiensten liefst 2 ZH in regio: 300.000inw.)

 

 1. 7.    Rapportering andere kringgerelateerde projecten:

-          M Health: zijn er projecten in Vlaams-Brabant waar de kring een rol in kan spelen?

http://www.maggiedeblock.be/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-05-NL-Bijlage-de-24-geselecteerde-projecten.pdf

-          M-Health: zijn er kringen die met één of meerdere van deze projecten bezig zijn?            24 projecten goedgekeurd om via mobiele applicatie (vb. patiënt minder verplaatsingen: in kliniek soort verpleegkundige aangesteld die via telemonitoring opvolgen van patiënten) te gebruiken. Geen enkele aanwezige kring is hiermee bezig!

-          Pilootproject Medicatienazicht geriatrische patiënt:

-          Medicatienazicht geriatrische patiënten: project met meer dan 5 chronische geneesmiddelen, om therapietrouw na te gaan; teams samengezeten via Vitalink-schema (apothekers kunnen dit niet bekijken). In WZC chronische medicatie te bekijken via MDO. Binnen Hagewacht: vergelijken schema’s verpleging/Vitalink.

 

 

 

 

 

 

-          Pilootprojecten geïntegreerde zorg: prefinanciering die het RIZIV vraagt aan de consortia om projecten te realiseren die bij kunnen dragen aan besparingen (efficiëntere inzet middelen). Waarom moet deze prefinanciering van de consortia zelf komen en waarom niet van RIZIV? Onduidelijkheid over terugbetaling prefinanciering aan consortia.

-          Projecten geïntegreerde zorg: Leuven en Tienen  proberen hierin samen te werken voor geïntegreerde zorg: grote consortia werden gevraagd om prefinanciering op te zetten? Garantie terugzien investering? Waar consortia opgericht zijn; dat de samenwerking vlotter kan lopen.  Via coördinatoren in beide pilootprojecten zal de geïntegreerde zorg uitgerold worden.

-          co-artsen opleiding 28 januari: welke Vlaams-Brabantse kringen hebben co-artsen of co-artsen ingeschreven?

-          Opleiding co-artsen 28 januari: wie is er co-arts in uw kring? Co-artsen zijn huisartsen die er zijn voor andere huisartsen, indien zij nood hebben aan ondersteuning voor een mentaal of somatisch probleem. De co-arts zal in de eerste plaats een snel luisterend oor bieden en zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. De co-arts zal zelf nooit behandelen.

-          Door een co-arts van naburige kring is de ondersteuning meer privacy gebonden. We moeten dit nog eerst aftoetsen bij de co-artsen zelf of zij dit als een meerwaarde zien!

ð  Graag oplijsten en bevragen of onze leden (kringen) bereid zijn om andere artsen in andere kring te begeleiden? (melden aan secretariaat bij Mireille,aub: focus@mchlvwo.be)

ð  voor gans Vlaanderen zijn er 35 artsen ingeschreven voor 28/1.

ð  Inschrijven kan via www.domusmedica.be/vorming (huisartsen van uw kring kunnen inschrijven na overleg met het kringbestuur) http://www.domusmedica.be/vorming/vormingsaanbod/voorbije-activiteiten/evenement/1265-opleidingsdag-co-artsen.html

-          Eerstelijnsconferentie 16 februari: is er al meer nieuws? Wie gaat?

 • Eerstelijnsconferentie  16 februari: nieuws? Wie gaat er naartoe?  Werkgroepen rond afbakening zorgregio’s: zijn niet meer doorgegaan (in oktober stopgezet). Een verhaal van uitstel (nog niet zoveel nieuws te verwachten waarschijnlijk). Dr. Filip Charlier gaat er ook naartoe. Vanuit LMN zullen er infoavonden nadien georganiseerd worden (na de eerstelijnsconferentie): dr. Lieven Annemans komt zijn visie geven (cfr. LMN Hagewacht)

 

-          Wachtposten: reactie van wachtposten na rapport Möbius (dat nog moet uitkomen). Problemen wachtposten i.v.m. financiering personeel (cfr. 90% die maar gestort werd)

-          W8P reacties n.a.v. rapport Möbius (evaluatierapport wachtposten). Möbius heeft wachtposten hierin gezien als een bedrijfsorganisatie (dus bedrijf dat moest renderen); heel veel kritiek vanuit de wachtposten zelf op dit rapport. Wachtposten Vlaanderen dient ook nog een uitspraak hieromtrent te doen. Wachtposten ontvangen budgetten zeer laat; soms tot een jaar later.

-          oprichting W8P regio Asse/Opwijk (4000€ zelf eerst moeten financieren): voorbeeld aangehaald door G. Merckx (verplicht om locatie in KMO-zone onder te brengen…)

 

 1. 8.    Rondvraag:

geen vragen meer.

 

      Volgende werkpunten zullen EXTRA via mail worden bevraagd en ingezameld:

 • verschillende lokale afspraken/ervaringen binnen uw kring ism politiedienst verzamelen /gegevens van verschillende kringen verzamelen rond politie-opvorderingen, collocaties
 • Zijn er kringen die geïnteresseerd zijn om mee een werkgroep samen te stellen i.v.m. uniform afsprakenplan (veiligheidsplan kringen/artsen) met politie op provinciaal niveau?
 • vraag naam van co-arts(en) binnen uw kring/bereidheid begeleiding buiten eigen kring > namen door te geven aan Mireille.

 

***************

Notulisten: